0 Kč s DPH

Celá CHEMIE pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

Pro více informací zhlédněte minutové YouTube Video ZDE.

39 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je bezmála 200 živých animací podle témat, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu. Okamžitý přístup z jakéhokoli typu mobilu nebo tabletu kdykoli a kdekoli. Okamžité přiblížení, zopakování nebo oživení znalostí jakéhokoli celku v řádu minut. Poutavé podání. Vše názorně, v pohybu, rovnou před očima. Ideální jako doplňující navázání na školní výuku a pro domácí přípravu. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání. Tato moderní forma a pohotové zprostředkování látky mobilním displejem je mladým lidem blízká a pro žáky i studenty atraktivní a účinná. Probouzí zájem, posiluje motivaci, utváří chuť se učit.

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ:

Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému. Nejen to: Spolu fyzickými kartami Vám navíc doručíme bohatý a dobře strukturovaný komplet těchto a dalších dat a doplňujících cvičení, testů, didaktických her k obohacení výuky.

Cena:
1 910 Kč s DPH
1 579 Kč bez DPH
ks

Celá CHEMIE pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

POZOR VELMI DŮLEŽITÉ:

Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému. Nejen to: Spolu fyzickými kartami Vám navíc doručíme bohatý a dobře strukturovaný komplet těchto a dalších dat a doplňujících cvičení, testů, didaktických her k obohacení výuky. Výhoda je, že toto všechno nahrajete do školního systému naráz a na jeden poklik. Takže to nemusíte převádět zvlášť po tématických celcích z jednotlivých karet, což je také možné a hodí se to, když jde o konkrétní dílčí téma, ale pro celkovou práci je vhodné mít to v systému najednou všechno a odtam rychle vybírat co potřeba. TAKÉ TOTO JE SAMOZŘEJMĚ VŠECHNO S MULTILICENCÍ.

 

Přehled živých animací a předpracovaných panelů pro distanční vzdělávání a dalších aktivit k tomu, které obdržíte:

 

Makrostruktura chemických látek

Chemické vlastnosti látek, Fyzikální vlastnosti látek, Skupenství látek, Pevné skupenství, Kapalné skupenství, Plynné skupenství, Tání, Tuhnutí, Var, Kondenzace, Sublimace, Základní chemické zákony.

 

Mikrostruktura a chemická vazba

Stavba atomu, Atomový orbital, Modely atomu, Elektronová slupka, Molekulový orbital, Vazby sigma, pí, násobné vazby, Prvek a sloučenina, Molekula, Chemická vazba, Kovalentní vazba, Kovalentní vazba jednoduchá, Kovalentní vazba dvojná, Kovalentní vazba trojná, Koordinačně kovalentní vazba, Iontová vazba, Kovová vazba, Elektronegativita, Znázornění chemické vazby, Vaznost.

 

Chemická reakce

Reaktivita, Chemická reakce, Exotermická reakce, Endotermická reakce, Zákon o zachování hmotnosti, Reakce a skupenství látek, Zákon stálých poměrů slučovacích, Chemická rovnice, Rychlost reakce a její ovlivnění, Rychlost reakce a teplota, Rychlost reakce a koncentrace, Reakce podle průběhu, Reakce podle druhu přeměny, Katalyzovaná reakce, Neutralizační reakce.

 

Stavba chemických sloučenin

Izomerie, Krystaly, Krystalová mřížka, Tvar kovalentních sloučenin, Tvar koordinačních sloučenin, Krystalová mřížka prostorová atomová, Krystalová mřížka prostorová iontová, Krystalová mřížka prostorová kovová, Krystalová mřížka molekulová, Van der Waalsovy síly, Vodíkový můstek, Alotropie a polymorfie.

 

Oxidace, redukce a elektrochemie

Oxidace, Redukce, Oxidační činidlo, Redukční č, Částice betainidlo, Redoxní potenciál, Elektrochemická reakce, Elektrolýza, Elektrolyt, Elektroda, I. Faradayův zákon elektrolýzy, II. Faradayův zákon elektrolýzy, Využití elektrolýzy, Koroze, Galvanický článek, Redoxní reakce, Oxidační číslo.

 

Chemické směsi

Chemicky čistá látka, Směs, Heterogenní směs, Roztoky, Rozpouštědla, Složení roztoků, Separace směsí, Osmotický tlak, Filtrace, Destilace, Krystalizace, Extrakce, Chromatografie.

 

Kyseliny, zásady a soli

Dělení látek podle kyselosti, Neutrální roztok, Kyselina, Zásada, pH, Indikátory pH, Neutralizace, Sůl, Příprava solí, Hydrolýza, Minerální kyseliny, Organické kyseliny, Komplexní sůl, Podvojná sůl, Hydrát a bezvodá sůl.

 

Radioaktivita

Atom, Izotop, Radioizotop, Částice alfa, Částice beta, Částice gama, Radioaktivní přeměna, Rozpadová řada, Poločas rozpadu, Rozpad alfa, Rozpad beta, Řetězová reakce, Termojaderná reakce, Jaderné štěpení, Využití radioaktivity, Radiouhlíkové datování, Radioaktivita.

 

Periodická tabulka prvků

Periodická tabulka prvků - kovy, polokovy a nekovy, Periody a skupiny - Skupiny prvků I.A a II.A, Přechodné prvky a skupiny prvků III. A až VIII. A, Prvky s protonovými čísly 1 a 2, Prvky s protonovými čísly 3 až 10, Prvky s protonovými čísly 11 ař 18, Prvky s protonovými čísly 19 až 36, Prvky s protonovými čísly 37 až 44, Prvky s protonovými čísly 45 až 54, Prvky s protonovými čísly 55 až 57 a 72 až 76, Lanthanoidy, Prvky s protonovými čísly 77 až 86, Prvky s protonovými čísly 87 až 89 a 104, Aktinoidy.

 

Chemické vzorce a názvosloví

Značka a název prvku, Chemický vzorec sloučeniny, Chemické názvosloví, Oxidační číslo a názvosloví anorganické chemie, Oxidy a ostatní binární sloučeniny, Názvosloví kyselin a hydroxidů, Názvosloví solí, Názvosloví koordinačních sloučenin, Ionty a atomová skupina, Struktura názvů v organické chemii, Acyklické uhlovodíky, Cyklické uhlovodíky, Názvosloví derivátů uhlovodíků, Názvosloví karboxylových sloučenin, Názvosloví karboxylových kyselin, Názvosloví derivátů karboxylových kyselin, Heterocyklické sloučeniny.

 

Analytická chemie

Důkaz vody, Důkaz kyslíku, Chemická analýza, Analýza anorganických látek, Titrace, Gravimetrická analýza, Optické metody kvantitativní analýzy, Důkazy kationtů, Důkazy aniontů, Plamenová zkouška, Stanovení teploty tání, Spektroskopie, Hmotnostní spektroskopie, Nukleární magnetická rezonance.

 

Organická chemie

Uhlovodíky, Vazby uhlovodíků, Aromatické jádro, Izomerie, Alkany, Alkeny, Alkadieny, Alkiny, Cykloalkany, Areny, Ropa, Zemní plyn, Polymery a plasty, Některé druhy plastů, Deriváty uhlovodíků, Halogenderiváty, Nitrosloučeniny, Aminy, Alkoholy I, Alkoholy II, Fenoly, Etery, Aldehydy, Ketony, Karboxylové kyseliny I, Karboxylové kyseliny II, Estery, Tuky, Sacharidy, Monosacharidy, Oligosacharidy, Polysacharidy.

 

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Aminokyseliny, Přehled aminokyselin, Peptidová vazba, Bílkovina, Struktura bílkovin, Nukleové kyseliny, Nukleotid, RNA, DNA, Genetický kód, Replikace DNA, Transkripce, Translace, Základ dědičnosti.

 

Chemická anorganická výroba

Výroba železa, Výroba oceli, Výroba hydroxidu sodného, Výroba chlóru, Výroba hliníku, Výroba kyseliny sírové, Výroby kyseliny chlorovodíkové, Výroba olova, Výroby zinku, Výroba mědi, Výroba keramiky a porcelánu, Výroba skla.

 

Chemická organická výroba

Výroba cukru z cukrové řepy, Výroba piva, Výroba vína, Oleje a tuky, Detergenty a mýdla, Zpracování mléka, Výroba lihu, Výroba kyseliny octové, Výroba kaučuku, Výroba papíru.

 

Chemie a život

Spalování, Voda a její koloběh v přírodě, Vzduch, Dýchání, Fotosyntéza, Koloběh síry, Koloběh uhlíku, Koloběh dusíku, Chemická laboratoř I, Chemická laboratoř II.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.