0 Kč s DPH
-70%
Celá FYZIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

Celá FYZIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

Pro více informací zhlédněte minutové YouTube Video ZDE.

48 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je přes 200 živých animací podle témat, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu. Okamžitý přístup z jakéhokoli typu mobilu nebo tabletu kdykoli a kdekoli. Okamžité přiblížení, zopakování nebo oživení znalostí jakéhokoli celku v řádu minut. Poutavé podání. Vše názorně, v pohybu, rovnou před očima. Ideální jako doplňující navázání na školní výuku a pro domácí přípravu. Znalosti natrvalo. Žádné zapomínání. Tato moderní forma a pohotové zprostředkování látky mobilním displejem je mladým lidem blízká a pro žáky i studenty atraktivní a účinná. Probouzí zájem, posiluje motivaci, utváří chuť se učit.

Běžná cena:
3 900 Kč s DPH
Akční cena:
1 170 Kč s DPH
967 Kč bez DPH
ks

Celá FYZIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ

Přehled animací, které obdržíte:

 

Atomy a molekuly

Atom, Jádro atomu, Proton, Neutron, Elektron, Model atomu, Kladný iont, Záporný iont, Protonové číslo, Nukleonové číslo, Elementární náboj, Molekula, Prvek, Sloučenina, Pevná látka, Kapalina, Plyn, Brownův pohyb, Difúze.

 

Pohyb

Pohyb, Trajektorie, Dráha, Rovnoměrný pohyb, Nerovnoměrný pohyb, Přímočarý pohyb, Křivočarý pohyb, Otáčivý pohyb, Posuvný pohyb, I. Newtonův pohybový zákon, II. Newtonův pohybový zákon, III. Newtonův pohybový zákon, Rychlost, Zrychlení.

 

Síla

Síla, Newton, Gravitační síla, Elektrická síla, Magnetická síla, Tlaková síla a tlak, Jaderná síla, Třecí síla, Skládání sil na přímce, Skládání různoběžných sil, Vztlaková síla, Síly v rovnováze, Tíha.

 

Jednoduché stroje

Nakloněná rovina, Páka, Moment síly na páce, Páka jednozvratná, Páka dvojzvratná, Přezmen, Kolo na hřídeli, Páka v rovnováze, Rovnoramenná váha, Rovnoramenná páka, Kladka pevná, Moment síly na kladce, Kladka volná, Kladkostroj.

 

Práce a energie

Práce, Joule, Výkon, Watt, Energie, Potenciální (polohová) energie, Energie pružnosti, Gravitační potenciální energie, Molekulární potenciální energie, Kinetická (pohybová) energie, Translační kinetická energie, Rotační kinetická energie, Vibrační kinetická energie, Elektrická energie, Světelná energie, Mechanická energie, Vnitřní energie.

 

Teplo

Teplo, Tepelná výměna, Tepelná výměna vedením, Tepelná výměna prouděním, Tepelná výměna zářením, Teplota, Teploměr, Termodynamická stupnice, Celsiova stupnice, Změna teploty těles, Teplotní roztažnost, Tepelná kapacita, Měrná tepelná kapacita, Změna fyzikálního stavu, Var, Tuhnutí, Sublimace, Vypařování, Kondenzace, Tání.

 

Kapalina

Kapalina, Tekutost, Povrchové napětí, Kapilární elevace, Kapilární deprese, Viskozita, Hydrostatický tlak, Objem kapaliny, Pascalův zákon, Hydraulické stroje, Plavání těles, Archimédův zákon, Hustoměr.

 

Plyn

Vlastnosti plynu, Rozpínavost plynu, Boyle-Mariottův zákon, Gay-Lussacův zákon, Avogadrův zákon, Atmosféra Země, Atmosférický tlak, Měření atmosférického tlaku, Rtuťový tlakoměr, Aneroid, Barograf, Změny atmosférického tlaku, Tlak plynu, Manometr, Archimédův zákon pro plyny.

 

Magnetismus

Feromagnetický materiál, Magnetizace, Magnetické pole, Magnetické indukční čáry, Demagnetizace, Magneticky měkká látka, Magneticky tvrdá látka, Permeabilita, Magnetka, Magnet, Pól magnetu, Doména, Magnetické pole Země.

 

Elektrostatika

Elektrický náboj, Elektrické pole, Elektrické sikočáry, Van de Graaffův generátor, Elektroskop, Zelektrované těleso, Kapacita, Kondenzátor, Plošná hustota náboje, Blesk, Izolant, Vodič, Elektrostatická indukce.

 

Elektromagnetismus

Elektromagnetismus, Magnetické pole přímého vodiče s proudem, Magnetické pole cívky, Účinek magnetického pole na vodič s proudem, Účinek magnetického pole na cívku, Elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, Vzájemná indukce, Vlastní indukce, Elektromagnet, Elektrický zvonek, Reproduktor, Galvanometr, Elektrické měřící přístroje, Feromagnetické měřící přístroje, Magnetoelektrické měřící přístroje, Alternátor, Elektromotor.

 

Elektřina

Vznik elektrického proudu, Stejnosměrný elektrický proud, Elektrické napětí, Zdroje elektrického napětí, Vedení elektrického proudu v kovech, Vedení elektrického proudu v polovodiči, Vedení elektrického proudu v plynu, Vedení elektrického proudu v kapalinách, Elektrický obvod, Jednoduchý elektrický obvod, Rozvětvený elektrický obvod, Elektrický odpor, Odpor, Proměnný odpor, Obloukový výboj, Voltův článek, Ohmův zákon, Zapojení vodičů vedle sebe, Zapojení vodičů za sebou, Ampér, Ampérmetr, Voltmetr, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, Kondenzátory v elektrickém obvodu, Základní schématické značky.

 

Střídavý proud

Střídavý proud, Vznik střídavého proudu, Amplituda proudu, Amplituda napětí, Efektivní napětí, Efektivní proud, Transformátor, Transformace dolů, Transformace nahoru, Harmonické napětí, Harmonický proud, Perioda střídavého napětí, Perioda střídavého proudu, Kmitočet střídavého proudu, Cívka, Jádro cívky.

 

Optika

Světlo, Šíření světla, Stín, Odraz světla, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo, Lom světla, Index lomu, Hranol, Čočka, Ohnisko, Předmětová ohnisková vzdálenost, Obrazová ohnisková vzdálenost, Dioptrie, Příčné zvětšení, Barevná vada, Optické vlákno, Spojná čočka, Lupa, Rozptylná čočka, Zobrazovací rovnice, Oko, Zorný úhel, Úhlové zvětšení, Vady oka, Dalekohled, Mikroskop.

 

Základy astronomie

Vesmír, Galaxie, Mléčná dráha, Hvězda, Souhvězdí, Kometa, meteoroid, Světelný rok, Sluneční soustava, Slunce, Vnitřní planety sluneční soustavy, Vnější planety sluneční soustavy, Země, Měsíc, I. Keplerův zákon, II. Keplerův zákon, III. Keplerův zákon.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.